Informacje ogólne

 1. Właścicielem portalu i jednocześnie administratorem danych osobowych gromadzonych przez portalu szukam.podologa.pl jest LNC Jan Cyrulik i wspólnicy spółka jawna, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS 0001006903, NIP 6511743231, REGON 523890090)
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023.
 3. Data publikacji niniejszego regulaminu to 01.04.2023

Definicje

 1. Regulamin – Dokument określający zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną zgodny z zapisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca – Właściciele portalu – LNC Jan Cyrulik i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Żorach ul. Świętego Stanisława 17.
 3. Portal – strona internetowa o adresie https://szukam-podologa.pl zawierająca treści edukacyjne oraz informacyjne
 4. Sklep Internetowy– serwis internetowy prowadzony przez Właściciela portalu, dostępny pod adresami elektronicznymi:  szukam.podologa.pl/sklep/ za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 5. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Właścicielem portalu Umowę sprzedaży na odległość, w rozumieniu niniejszego regulaminu wyróżnia się 3 grupy klientów: Kupujący, Użytkownik, Ogłoszeniodawca.
 6. Kupujący –  osoba należąca do jednej z grup klientów, która wyraża wolę nabycia towarów lub usług oferujących w Sklepie Internetowym.
 7. Użytkownik – osoba należąca do jednej z grup klientów, która dokonała rejestracji w portalu w celu uzyskania dostępu do treści przeznaczonych tylko dla zarejestrowanych użytkowników, w tym także treści płatnych.
 8. Ogłoszeniodawca – osoba należąca do jednej z grup klientów która zleca publikację ogłoszenia/reklamy w Portalu.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 10. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Konsument – to osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC)
 12. Autor – osoba, która stworzyła, współtworzyła lub zapoczątkowała tworzenie dzieła (w szczególności pisanego) i posiada prawa autorskie do danego działa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
 14. Towary  Rzeczowe – składniki majątkowe nabyte z przeznaczeniem do własnego użytku w celach zawodowych lub do dalszej odsprzedaży.
 15. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
 16. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na:
  • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
  • inne formy interakcji za pomocą danych.
 17. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym  a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu;
 18. Materiał – każda treść, zdjęcia, znaki graficzne, dane firmowe do wykorzystania w Wyszukiwarce gabinetów podologicznych, a nie będące Reklamą/Ogłoszeniem, przesłane Portalowi przez Użytkownika, służące rozwojowi Portalu, merytorycznie związane z treściami publikowanymi na Portalu.
 19. Ogłoszenie – treść która została dodana do Portalu za pośrednictwem elektronicznego formularza ogłoszeń umieszczonego na stronie Portalu.
 20. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego– dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
 21. Elektroniczny formularz zamówienia– udostępniana przez Właściciela Portalu dla Klienta elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 22. Elektroniczny formularz zwrotu– udostępniana przez Właściciela Portalu dla Klienta elektroniczna procedura dokonywania zwrotów;
 23. Elektroniczny formularz reklamacji– udostępniana przez Właściciela Portalu dla Klienta elektroniczna procedura składania reklamacji
 24. Elektroniczny formularz ogłoszeń – udostępniania przez Właściciela Portalu dla Klienta elektroniczna procedura dokonywania tworzenia i edycji ogłoszeń.
 25. Wysłanie zamówienia– zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Właścicielem Portalu Umowy sprzedaży na odległość.
 26. Konto– zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie – anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 27. Opinia obsługi zamówienia lub opinia poszczególnych Towarów– subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane w formie gwiazdek od 1 do 5.

Postanowienia wstępne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  • Publikacja Ogłoszeń przesyłanych przez ogłoszeniodawcę za pośrednictwem formularza ogłoszeń
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Portalu,
  • dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
  • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Klient potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług przez Właściciela Portalu, a także zasady korzystania z Portalu oraz prawa i obowiązki jakie spoczywają zarówno na użytkowniku, ogłoszeniodawcy, kupującego oraz właściciela portalu.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Klient rozpoczynając korzystanie z Portalu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Ogłoszeniodawcą zlecający ogłoszenie/reklamę w Portalu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej polskim prawem. Ogłoszeniodawca ma obowiązek podać prawdziwe i aktualne dane osobowe i aktualizować je w miarę konieczności. Portal może żądać udokumentowania przez Ogłoszeniodawcę podawanych przez niego danych.
 8. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 9. Publikacja wszelkich treści w tym reklam, uzależniona jest od decyzji Właściciela Portalu, który zastrzega sobie prawo do odstąpienia od publikacji w przypadku gdy stwierdzi, że treść ogłoszenia jest niezgodna z niniejszym regulaminem oraz narusza dobro osób trzecich.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciel portalu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 11. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian (m.in. merytorycznych, językowych i stylistycznych) w materiałach przesyłanych do właściciela portalu, a przeznaczonych do publikowania.
 12. Właściciel portalu po wprowadzeniu w/w zmian zobowiązuje się do przedstawienie zmieniony materiał jego autorowi celem akceptacji.
 13. Zamieszczenie Materiałów jest płatne zgodnie z przyjętym cennikiem. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT zgodnie z przepisami.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 15. Na wszystkie świadczone usługi i towary Wydawca Portalu wystawia fakturę VAT lub dokument fiskalny.

Dostęp i warunki techniczne

 1. Warunkiem do korzystania z usług świadczonych przez portal szukam.podologa.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową. Zalecane przez Właściciela Portalu przeglądarki:
  • Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej,
  • Mozilla Firefox w wersji 4 lub nowszej,
  • Google Chrome, Safari, Opera,
 2. Właściciel Portalu informuje, że dla optymalnego korzystania z Strony Portalu w niektórych wypadkach konieczne jest włączenie obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 3. W przypadku pojawienia się problemów z korzystaniem z Portalu można kontaktować się z Właścicielem Portalu pod adresem mailowym: szukam@podologa.pl
 4. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu i skutki korzystania z Portalu.
 5. Użytkownik, Ogłoszeniodawca i kupujący jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 6. Ogłoszenia w Portalu może zamieścić jedynie właściciel Gabinetu podologicznego, którego ogłoszenie dotyczy lub osoba upoważniona przez właściciela gabinetu do umieszczania płatnych ogłoszeń w Internecie
 7. Aby dodać Ogłoszenie do Portalu należy skorzystać z odpowiedniego formularza przygotowanego przez Właściciela Portalu. W formularzu należy podać następujące dane:
  • Nazwa gabinetu
  • Adres firmy do celów rozliczeniowych
  • Telefon
  • E-mail (jeśli jest)
  • Adres www (jeśli jest)
  • LOGO
  • Opis gabinetu
  • Zdjęcia (format JPG, max 5 szt.)
 8. Ogłoszeniodawca może dokonywać samodzielnie zmian w swoim ogłoszeniu w trakcie trwania wykupionej subskrypcji.
 9. Właściciel portalu każdorazowo sprawdza dokonane zmiany przez Ogłoszeniodawcę i zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenie lub jego usunięcia jeżeli narusza ono dobro osób trzecich, narusza zapisu niniejszego Regulaminu lub ogólno przyjętych przepisów Prawa.
 10. Gabinety Podologiczne wystawiające Ogłoszenie powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ukończenie odpowiednich szkoleń lub kursów osób, które wykonują w ramach ich działalności  zabiegi w zakresie specjalistycznej pielęgnacji stóp.
 11. Właściciel portalu może wezwać na etapie weryfikacji ogłoszenia Ogłoszeniodawcę do przedstawienia w/w dokumentów
 12. Użytkownik wysyłając swoje dane do Portalu, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie okresowo drogą mailową informacji, z zebranymi najciekawszymi informacjami pochodzącymi z portalu. Przesyłane wiadomości nie będą stanowić oferty handlowej, a jedynie będą posiadać charakter informacyjny.

Zamówienia składane w sklepie internetowy

 1. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem platformy zlokalizowanej pod adresem szukam.podologia.pl/sklep.
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 4. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość – Konsument potwierdza iż został poinformowany o tym że dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy. Sprzedawca umieści taką informację w opisie usługi lub treści cyfrowej.
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami ), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy.
 9. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
 10. Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
 11. Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
 12. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 13. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

Prawa i obowiązki osób korzystających z Portalu

 1. Każda osoba akceptując poniższy Regulamin otrzymuje prawo korzystania z Portalu a w szczególności prawo dostępu do materiałów umieszczonych na stronie Portalu pod warunkiem poszanowania własności intelektualnej oraz postępowania zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej prawem.
 2. Zabronione jest korzystania z Portalu i oferowanych przez niego Usług oraz Towarów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Ogłoszeniodawcy oraz Autorzy treści umieszczanych na stronie Portalu oświadczają, że są wyłącznymi właścicielami Materiałów i posiadają do nich pełne prawa oraz wyrażają zgodę na ich dalsze, bezpłatne wykorzystywanie przez Portal w celach promocyjnych, reklamowych Portalu oraz oświadczają, że wpisy te są wolne od roszczeń podmiotów trzecich.
 4. Ogłoszeniodawcy oraz Autorzy, którzy nie wyrażają zgodny na bezpłatne wykorzystywanie przez Portal w celach promocyjnych, reklamowych Materiałów powinni o tym fakcie poinformować Właściciela Portalu stosownym oświadczeniem wysłanym na adres szukam@podologa.pl
 5. Ogłoszeniodawcy oraz Autorzy udzielają Portalowi bezpłatnej licencji na publikowanie fragmentów lub całości Materiałów w innych serwisach internetowych promujących Portal.

Prawa i obowiązki właściciela portalu

 1. Właściciele Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Portalu.
 2. Właściciele Portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług oraz Towarów oferowanych przez Portal oraz wykorzystania treści w nim zamieszczonych.
 3. Właściciele Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystywania przez Użytkowników, Ogłoszeniodawców i Kupujących Materiałów, Usług i Towarów w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.
 4. Właściciele Portalu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 5. Właściciele Portalu zastrzega sobie prawo do zapisywania na dysku twardym komputera Użytkownika plików cookies niezbędnych do sprawnego przepływu informacji oraz badań statystycznych.

Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem (z płatnością na konto po dostawie). Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 2. Płatności za towar, usługi można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia, a w przypadku ogłoszeń w momencie wypełniania na Elektronicznym formularzu ogłoszenia.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak proforma, faktura, faktura korygująca itp. Każdorazowo odbiór dokumentu rozliczeniowego adresat maila powinien potwierdzić odpowiednią wiadomością zwrotną do nadawcy.
 4. Dane do przelewu za dokonane zakupy Klient otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail. Dane do przelewu dostępne są również w podsumowaniu zamówienia.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail podanej w procesie zakupowym do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 9.2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wyłącznie otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar, koszty związane z usługą dostawy nie są zwracane.

Odstąpienie od umowy – elektroniczny formularz zwrotu

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość – umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w punkcie 10 i 11 niniejszego Regulaminu przysługuje także Przedsiębiorcy indywidualnemu. O ile mowa w paragrafach 10 i 11 niniejszego Regulaminu o Konsumencie, rozumie się przez to również Przedsiębiorcę indywidualnego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy – Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
  • skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego
  • Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 7. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsument zobowiązany jest zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  • których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

Skutki odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 3. Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia – skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu – środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji – Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 8. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedającego.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

Reklamacja

 1. Reklamację z tytułu wady Towaru albo niezgodności Towaru z zawartą Umową sprzedaży na odległość można złożyć:
  • za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  • w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres szukam@podologa.pl
 2. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
 3. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są w na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
 4. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a także Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na odległość na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
  • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
  • Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
  • Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy za wady zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 7. Dostarczanie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbywa się na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
  • Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
  • Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
  • Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w terminie 21 dni od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedający.

Opinie i recenzje

 1. Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia – Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Opinii.
 2. Dodanie Recenzje do ogłoszenia umieszczonego na stronie Portalu można dokonać za pomocą formularza dodawania recenzji umieszonego pod każdym ogłoszeniem.
 3. W ramach ww. Opinii oraz recenzji Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych.
 4. Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszcza jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym – oznacza jest na stronie Sklepu komentarzem „opinia potwierdzona zakupem”. Każda inna Opinia oznaczana jest jako „opinia niepotwierdzona zakupem”.
 5. Sprzedający może publikować Opinie dotyczące danego Towaru z innych swoich Sklepów internetowych.
 6. Sprzedający nie zmienia Opinii ani Recenzji w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.
 7. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii i Recenzji. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 9. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
 10. Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

Prawa autorskie

 1. Klient  oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i Recenzji i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 2. Klient  nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Portalu.
 3. Klient zamieszczając w Portalu Opinie oraz Recenzji, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką – w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  • wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego – we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 4. Korzystanie z Portalu i zawartych na nim treści odbywa się na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wszystkich utworów zawartych w Portalu bez pisemnej lub wyrażonej w formie elektronicznej zgody Właściciele Portalu.
 6. Właściciele Portalu dopuszcza możliwość wykorzystywania treści zawartych w Portalu w celu cytowania, tylko w przypadku wyraźnego zaznaczenia, że dany materiał pochodzi z Portalu www.szukam.podologa.pl i zawsze (jeśli to technicznie jest możliwe) konieczne jest umieszczenie aktywnego URL-a (linku) do strony Portalu. Dodatkowo musi być podany również autor Materiału, widniejący zawsze w stopce na końcu Materiału.
 7. Autor udostępniający za pośrednictwem Portalu Materiały, do których posiada, jako twórca prawa autorskie wyraża zgodę na ich dalsze wykorzystywanie przez Właściciele Portalu, w celach służących promocji Portalu.

Postanowienia końcowe

 1. Właściciele Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Osoby korzystające z Portalu jako Użytkownicy, Kupujący, Autorzy lub Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Właściciela Portalu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), oraz informacji o charakterze technicznym jak również innych danych związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach Portalu. Data publikacji Regulaminu została podana w punkcie 1.3
 4. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Portalu należy złożyć Właścicielowi Portalu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (szukam@podologa.pl), bądź korespondencyjnie na adres 44-240 Żory ul. Świętego Stanisława 17.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 6. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego